נהלי הטכניון

חיפוש נוהל –

לחיפוש ממוקד של נהלים לחץ Ctrl+F, ורשום את שם הנוהל או מספרו בחלון שנפתח למעלה

 

תוכן עניינים:

פרק 01 – ארגון, תכנון ובקרה

פרק 02 – משאבי אנוש

פרק 03 – כספים

פרק 04 – פיתוח ותחזוקה

פרק 05 – קשרי ציבור

פרק 06 – סטודנטים

פרק 07 – בטיחות וביטחון

פרק 08 – לוגיסטיקה ונכסים

פרק 09 – תקשוב ומידע

פרק 10 – השקעות

פרק 11 – אקדמיה

פרק 12 – וועדות

פרק 13 – משק הרכב

פרק 14 – הרשות למחקר פרה-קליני

פרק 15 – ספריות

פרק 16 – פס"ק

פרק 17 – ביקורת פנים

פרק 18 – שונות

……..

פרק 01 – ארגון, תכנון ובקרה

נהלי הטכניון - פרק 01 - ארגון, תכנון ובקרה
מס' נוהלשם נוהלמועד הפרסוםמס' מהדורהתאריך עדכון אחרוןמס' מהדורה מעודכנתשמות נספחים
01-0101עדכון, הכנה ופרסום של נהלים והוראות מינהל
31.01.96125.01.163א. תצורת נוהל/ הוראת מנהל pdf-icon
ב. מבנה אוגדן הנהלים pdf-icon
ג. רשימת מחזיקי האוגדנים pdf-icon
01-0203מבנה וארגון - יחידת הביטחון02.11.161א. תרשים המבנה הארגוני של יחידת הביטחון
ב. כתב התחייבות לדוגמא - סטודנטים
ג. כתב התחייבות לדוגמא - חברי סגל, עובדים
01-0301בעלי זכות חתימה בשם הטכניון09.09.151
↑חזרה למעלה↑

…….

.

פרק 02 – משאבי אנוש

נהלי הטכניון - פרק 02 – משאבי אנוש
מס' נוהלשם נוהלמועד הפרסוםמס' מהדורהתאריך עדכון אחרוןמס' מהדורה מעודכנתשמות נספחים
02-0201נוהל העסקת קרובי משפחה בטכניון27.12.151
02-0203החזר הוצאות נסיעה ואש"ל בארץ01.03.9914.2.20102א. טופס בקשה להחזר הוצאות נסיעה ואש"ל 'word icon pdf icon
02-0204נסיעות לחו"ל (בתפקיד/השתלמות) של עובדי טכניון (כולל עובדי סגל מנהלי בכיר)15.10.13115.10.20131א. בקשה לאישור נסיעת השתלמות בחו"ל לעובדים word icon pdf icon
02-0206נוהל קרן ימי מחלה29.05.171א.טופס מתן תרומת ימי חופש לקרן ימי מחלה
02-0208הסעות עובדים03.01.171א. מינוי סדרן הסעה
02-0210כיבוד ואירוח15.06.09106.07.103א. פירוט עלויות כיבוד לאירוח בתוך הטכניון pdf icon
ב. פירוט עלויות לאירוח במתקני הסעדה בתוך ומחוץ לטכניון pdf icon
ג. טופס הוצאות אירוח word icon pdf icon
ד. טופס הזמנה לארוחת צהרים קבוצתית word icon pdf icon
ה. טופס הזמנה לאירוע word icon pdf icon
02-0212פרסי הצטיינות01.03.99 1א. טופס המלצה לבחירת עובד מצטיין טכניוני word icon pdf icon
02-0214איסור קבלת טובות הנאה29.03.151א. טופס דיווח קבלת טובת הנאה word icon pdf icon
02-0402מינוי ממלא מקום בסגל המנהלי02.01.171
02-0403קליטת עובד חדש בסגל המנהלי14.08.171א. טופס קליטת עובד/ת ביחידה word icon pdf icon
02-0404העסקת מתנדבים בטכניון17.08.171א. טופס בקשה להתנדבות בטכניון Word | Pdf
ב. טופס התנדבות - עברית Word | Pdf
ג. טופס בקשה להתנדבות - אנגלית Word | Pdf
02-0407תהליך הענקת קביעות לעובד בטכניון23.01.171
02-0408ליווי עובדים בעת היעדרות ממושכת בגין חופשת מחלה12.01.171
02-0409העסקת עובדים עם מוגבלות30.05.16א. רשימת מקורות
02-0501נוהל פרידה ושמירת קשר עם עובד מנהלי פורש ו/או שפרש לגמלאות<21.05.171
02-0502טיפול בבקשת המשך העסקת עובדי סגל מנהלי בטכניון ובמוסד הטכניון אשר עומדים לפני פרישה30.05.161א. טופס בקשת המשך העסקת עובד סגל מנהלי העומד לפני פרישה pdf icon
02-0601תגובה לצווי הזמנת מסמכים / הבאת עדים28.06.991א. נוסח לתשובה לבית משפט pdf icon
02-0701פטור/החזר שכר לימוד לעובד27.02.17116.03.172א.הנחיות למתן פטור/החזר שכר לימוד לעובד
ב.הערות כלליות

02-0801נוהל טיפול במקרה של פטירת בן משפחת הטכניון או בני משפחה מדרגה ראשונה08.01.151
↑חזרה למעלה↑

……..

 

פרק 03 – כספים

נהלי הטכניון - פרק 03 - כספים
מס' נוהלשם נוהלמועד הפרסוםמס' מהדורהתאריך עדכון אחרוןמס' מהדורה מעודכנתשמות נספחים
03-0103קופה קטנה06.02.97127.05.145א. הצהרת אחריות word icon pdf icon
ב. טופס פתיחת חשבון בנק word icon pdf icon
ג. טופס הזמנת כרטיס אשראי word icon pdf icon
ד. טופס הוצאות אירוח word icon pdf icon
ה. טופס ריכוז הוצאות שלא אושרו לתשלום word icon pdf icon
ו. מכתב שינוי בעלי חשבון/מורשי חתימה word icon pdf icon
03-0201מדיניות רישום פחת - טכניון ומוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ10.08.171א. טבלת קבוצות נכסים, סיווג נכסים ואחוזי פחת pdf icon
03-0502פתיחה ועדכון חשבון ספק14.10.131א. פתיחת ספק במערכת הטכניון- אגף הכספים word icon pdf icon
03-0601נוהל חיוב וגבייה מלקוחות חוץ של הטכניון03.12.091א. טופס נלווה לבקשת הוצאת חשבון ע"י אגף כספים ובקרה בטכניון word icon pdf icon
↑חזרה למעלה↑

……..

 

פרק 04 – פיתוח ותחזוקה

נהלי הטכניון - פרק 04 – פיתוח ותחזוקה
מס' נוהלשם נוהלמועד הפרסוםמס' מהדורהתאריך עדכון אחרוןמס' מהדורה מעודכנתשמות נספחים
04-0101ניהול ופיקוח פרויקטי בינוי ותשתיות08.10.15108.05.16
04-0402אגף בינוי ותחזוקה - התקשרויות עד 100,000 ש"ח כולל מע"מ07.01.151א. טופס בקשה לקבלת הצעת מחיר (כולל נספח א לטופס - כתב כמויות) word icon pdf icon
04-0403התקשרויות אגף בינוי ותחזוקה מבוססות חוזה מסגרת21.01.151א. טבלאות סמכויות אישורי חריגים pdf icon
ב. צו התחלת עבודה word icon pdf icon
04-0404נוהל התקשרויות עם מתכננים02.04.151
↑חזרה למעלה↑

……..

 

פרק 05 – קשרי ציבור

נהלי הטכניון - פרק 05 – קשרי ציבור
מס' נוהלשם נוהלמועד הפרסוםמס' מהדורהתאריך עדכון אחרוןמס' מהדורה מעודכנתשמות נספחים
05-0303טיפול בעיזבון או מסמך משפטי הנוגע לירושה13.05.151
05-0304הכנה וטיפול בפרויקט להתרמה01.04.151א. טופס אישור והפצת פרויקטים להתרמה word icon pdf icon
↑חזרה למעלה↑

……..

 

פרק 06 – סטודנטים

נהלי הטכניון - פרק 06 – סטודנטים
מס' נוהלשם נוהלמועד הפרסוםמס' מהדורהתאריך עדכון אחרוןמס' מהדורה מעודכנתשמות נספחים
↑חזרה למעלה↑

……..

 

פרק 07 – ביטחון ובטיחות

נהלי הטכניון - פרק 07 – ביטחון ובטיחות
מס' נוהלשם נוהלמועד הפרסוםמס' מהדורהתאריך עדכון אחרוןמס' מהדורה מעודכנתשמות נספחים
07-0101ארגון ופיקוח על הבטיחות והבריאות בעבודה בטכניון17.03.10117.1.162א. טופס הדרכות פנים – מעבדתיות word icon pdf icon
07-0104דרישות חוק ודרישות אחרות בבטיחות17.1.161
07-0105זיהוי הערכת ובקרת סיכוני בטיחות22.03.161א. טבלת ריכוז ממצאים מסקר סיכונים word icon pdf icon
07-0107נוהל טיפול בתאונות עבודה ומחלות מקצוע23.11.11120.03.20122א. פגיעה בתחומי הטכניון-פנייה בזמן אמת pdf icon
ב. פגיעה מחוץ לתחומי הטכניון pdf icon
ג. פגיעה בתחומי הטכניון -פניה בדיעבד pdf icon
07-0109ניהול תיעוד מסמכי בטיחות21.01.161
07-0111הדרכות מקצועיות בבטיחות16.10.111א. טופס חתימה על קריאת והבנת הוראות בטיחות word icon pdf icon
ב. טופס רישום נוכחים בהדרכות בטיחות word icon pdf icon
07-0114תפקידי וסמכויות נאמני הבטיחות האזוריים6.03.121א. טופס דיווח חודשי נאמני בטיחות באזורים ציבוריים word icon pdf icon
ב. טופס דיווח חודשי נאמני בטיחות במעבדה word icon pdf icon
ג. טופס דיווח חודשי נאמני בטיחות בתי מלאכה ומחסנים word icon pdf icon
07-0115נוהל בטיחות בעבודת קבלנים26.02.121א. טופס הפניית הנוהל לסוגי קבלנים word icon pdf icon
ב. דף הנחיות לקבלן הנכנס לאתר הטכניון word icon pdf icon
ג. הרשאת עבודה בטכניון word icon pdf icon
ד. היתר עבודה חמה word icon pdf icon
ה. היתר כניסה למקום סגור word icon pdf icon
ו. היתר עבודה בגובה word icon pdf icon
07-0116נוהל מעקב אחר ציוד החייב בבדיקות תקופתיות17.01.161א. טבלה המפרטת את תדירות הבדיקות על פי חוק pdf icon
ב. תרשים הטיפול בציוד קיים pdf icon
ג. טופס הודעה בדבר דיווח פעולה מתקנת (דפ"מ) word icon pdf icon
ד. הודעה על מצב הציוד word icon pdf icon
ה. מדבקה אדומה "פסול לשימוש" pdf icon
07-0118נוהל ביצוע עבודות אש וחום04.06.121א. טופס אישור לעבודה בחום/ אש pdf icon
07-0129נוהל פינוי מבני הטכניון14.1.131א.טופס תו נוכחות – דוגמה word icon pdf icon
ב. טופס דו"ח פינוי מבנה – דוגמה word icon pdf icon
07-0131סקר הנהלה בנושא בטיחות ובריאות תעסוקתית21.01.161
07-0151בטיחות בעבודה עם גורמים ביולוגיים במעבדות הטכניון21.11.12225.01.2017א. רשימת מחוללי מחלות כהגדרתם בחוק הסדרת מחקרים במחוללי מחלות ביולוגיים, (שינוי התוספת לחוק) התשע"ז-2017 pdf icon
ב. הוראות בטיחות לטיפול בכלים וציוד המיועדים לשימוש חוזר במעבדה pdf icon
ג. הוראות בטיחות לטיפול בציוד וכלים המיועדים להעברה לתחזוקה או לתיקון pdf icon
ד. הוראות לעבודה בטוחה עם גורמי סיכון מקבוצת סיכון 1 (BSL1) pdf icon
ה. הוראות בטיחות לעבודה בטוחה עם גורמי סיכון מקבוצת סיכון 2 (BSL2) pdf icon
07-0152טיפול בגלילי גז מעבדתיים16.02.12117.1.162
07-0153טיפול באירועי חירום במעבדות הטכניון21.11.12117.1.162
07-0157נוהל בטיחות בעבודה בחומרים קריאוגנים במעבדות ויחידות הטכניון21.11.12117.1.162
07-0159נוהל בטיחות לטיפול בפסולת ביולוגית במעבדות הטכניון21.11.121א. מדבקה לשקיות המכילות פסולת פגרים או חלקי פגרים להשמדה pdf icon
07-0304קיום פעילויות פומביות בשטח הטכניון22.12.10א. בקשה להיתר לקיום פעילות פומבית בשטח הטכניון word icon pdf icon
ב. ערר על החלטת רשות ההיתר בעניין קיום פעילות פומבית בשטח הטכניון word icon pdf icon
07-0305נוהל מצלמות אבטחה ומעקב בטכניון21.6.151א. טופס בקשה להתקנת מצלמה ביחידה word icon pdf icon
ב. טופס בקשה להתקנת מצלמה עבור ספקים או גורמי חוץ אחרים בטכניון word icon pdf icon
ג. כתב התחייבות לשימוש ראוי ולשמירת סודיות word icon pdf icon
ד. טופס בקשה לעיון בצילומים word icon pdf icon
↑חזרה למעלה↑

……..

 

פרק 08 – לוגיסטיקה ונכסים

נהלי הטכניון - פרק 08 – לוגיסטיקה
מס' נוהלשם נוהלמועד הפרסוםמס' מהדורהתאריך עדכון אחרוןמס' מהדורה מעודכנתשמות נספחים
08-0104שאילת מתקנים בטכניון5.4.20161א. בקשת גורם פנים להשאלת מתקן בטכניון doc icon pdf icon
ב. פירוט מתקנים ביחידות אקדמיות pdf icon
ג. פירוט עלויות בסיס לחיוב גורם פנימי בהתאם לגודל המתקן היחידתי pdf icon
ד. פירוט מתקנים ציבוריים והגורם האחראי בטכניון pdf icon
ה. טופס בקשת גורם חוץ להשאלת מתקן בטכניון doc icon pdf icon
ו. הסכם השאלת מתקן בטכניון עבור גורם חוץ doc icon pdf icon
08-0203נוהל רכש והתקשרויות בארץ ובחו"ל לפי תקנות חובת המכרזים20.02.11106.12.20164א. סמכויות ועדת הפטור pdf icon
ב. נוסח ערבות בנקאית להבטחת הצעת המציע doc icon pdf icon
ג. נוסח מודעה בעיתונות pdf icon
ד. נוסח מודעה באינטרנט pdf icon
ה. 1. פרוטוקול פתיחת תיבת המכרזים ורישום מסמכי הצעות doc icon pdf icon
ה. 2. פרוטוקול פתיחת הצעות מחיר doc icon pdf icon
ו. קווים מנחים לפניה מוקדמת לקבלת מידע pdf icon
ז. נוסח נלווה לבקשה לקבלת מידע pdf icon
ח. דו"ח רו"ח בודק doc icon pdf icon
ט. דיני עבודה pdf icon
08-0204טיפול בציוד עודף7.12.09131.01.20172א. טופס הודעה על ציוד עודף ביחידה
ב. טופס דיווח על השמדת ציוד עודף
ג. טופס דיווח על תרומת ציוד עודף/ציוד עודף פסול
ד. כללי העברות תקציביות לפני העברת ציוד
ה. טופס הצהרת פינוי זהיר
08-0205השאלת ציוד לגורם חיצוני25.11.961א. חוזה השאלת ציוד doc icon pdf icon
ב. אישור השאלת הציוד (להצגה בשער הטכניון) doc icon pdf icon
ג. נספח לחוזה השאלה – פרטי הציוד המושאל doc icon pdf icon
08-0206השאלת ציוד לחבר סגל/עובד/סטודנט25.11.961א. טופס השאלת ציוד/הארכה pdf icon
08-0207טיפול בחוסר/נזק לציוד09.01.14102.12.152
08-0208רכש ובקרה של טובין משתמש סופי11.05.091א. טופס התחייבות בעת הזמנת טובין משתמש סופי doc icon pdf icon
ב. טופס התחייבות לאחר קבלת טובין משתמש סופי doc icon pdf icon
ג. מדבקת זיהוי לטובין משתמש סופי pdf icon
08-0212רישום ובקרת ציוד27.02.11115.5.141א. דו"ח סימון ועדכון ציוד doc icon pdf icon
ב. דוגמא למדבקת מצאי מבוקר pdf icon
ג. טופס בקשה לרישום ציוד מרכש/יבוא אישי/תרומה doc icon pdf icon
08-0213רכש תשומות השכלה גבוהה13.4.11128.09.143א. טופס דרישת רכישה doc icon pdf icon
ב. נוסח תקנה 8 pdf icon
ג. נוסח פניה של מבקש אל ספקים לקבלת מידע doc icon pdf icon

ד. פרוטוקול ועדת רכש תשומות doc icon pdf icon

ה. תרשים זרימה: אישורים נדרשים ברכש תשומות השכלה גבוהה (בנוסף לחתימת ראש מנהל) pdf icon
08-0216נוהל הזמנות אקספרס15.01.14108.07.142
08-0218יבוא אישי של מחשב נייד9.06.161א. טופס בקשה לרישום ציוד
08-0301ניהול ותפעול המחסן הכימי המרכזי בטכניון24.01.11108.06.172
08-0302ניהול ותפעול המחסן הכללי בטכניון27.02.111
08-0215הזמנת ציוד תקשורת ועבודות תשתית28.11.161
↑חזרה למעלה↑

……..

 

פרק 09 – תקשוב ומידע

נהלי הטכניון - פרק 09 – תקשוב ומידע
מס' נוהלשם נוהלמועד הפרסוםמס' מהדורהתאריך עדכון אחרוןמס' מהדורה מעודכנתשמות נספחים
09-0103נוהל טיפול ברישיונות והרשאות משתמשים במערכת SAP17.05.12128.01.152א. דוגמא של טופס פתיחת/החלפת משתמש במערכת helpdesk pdf icon
ב. דוגמא של טופס הוספת/שינוי הרשאה במערכת pdf icon
ג. דוגמא של טופס הרשאות לתקציבנים pdf icon
ד. דוגמא של טופס סגירת משתמש pdf icon
09-0104נוהל פיתוח פרויקט מטמון (SAP)20.06.121א. תרשים תהליך בקשת שינוי word icon
ב. שלבים/תפקידים/נושאים במערכת word icon pdf icon
ג. טופס בקשה לשינוי word icon pdf icon
ד. טופס בדיקות word icon pdf icon
09-0105נוהל שימוש בשירותי מיקור חוץ (outsourcing) לעיבוד מידע11.03.13107.12.142א. טופס הוצאת פעילות למיקור חוץ word icon pdf icon
09-0106נוהל טיפול במאגרי מידע המחויבים ברישום בטכניון07.05.141א. טופס דיווח על מאגר מידע word icon pdf icon
09-0301נוהל אבטחת מידע06.10.111
09-0302נוהל פתיחת שירותים בחומת אש04.06.12125.3.142א. טופס בקשה לפתיחת שירותים ב"חומת אש" (Firewall) word icon pdf icon
09-0303נוהל הדרכות ומודעות לנושאי אבטחת מידע28.01.131א. טופס הצהרה למשתמש מחשב word icon pdf icon
09-0304נוהל טיפול ברשימות תפוצה אלקטרוניות בטכניון14.08.141
09-0402נוהל ביצוע חוק חופש המידע07.12.08110.02.153
↑חזרה למעלה↑

……..

 

פרק 10 – השקעות

נהלי הטכניון - פרק 10 – נכסים
מס' נוהלשם נוהלמועד הפרסוםמס' מהדורהתאריך עדכון אחרוןמס' מהדורה מעודכנתשמות נספחים
10-0101השקעות - ניהול, ביצוע ובקרה23.6.161
↑חזרה למעלה↑

……..

 

פרק 11 – אקדמיה

נהלי הטכניון - פרק 11 – אקדמיה
מס' נוהלשם נוהלמועד הפרסוםמס' מהדורהתאריך עדכון אחרוןמס' מהדורה מעודכנתשמות נספחים
11-0101אישור כנסים אקדמיים06.09.111א. טופס בקשה לעריכת כנס word icon pdf icon
ב. טופס הצעת תקציב לכנס word icon pdf icon
11-0106זכויות וחובות בנוגע לציוד חברי סגל עוזבים08.12.151
קרן לקשרי מדע בינלאומיים לחברי סגל אקדמי בכיר בטכניון21.2.20171א. דוגמא לטופס דו"ח ניצול כספי קקמ"ב
↑חזרה למעלה↑

……..

 

פרק 12 – וועדות

נהלי הטכניון - פרק 12 – וועדות
מס' נוהלשם נוהלמועד הפרסוםמס' מהדורהתאריך עדכון אחרוןמס' מהדורה מעודכנתשמות נספחים
12-0102וועדת מעקב ביצוע פרויקטים14.02.11109.09.152
12-0103ועדת השקעות8.05.121א. דיווח לוועדה word icon pdf icon
ב. טופס התחייבות word icon pdf icon
12-0104פעולת ועדת הבטיחות בטכניון04.06.121
12-0105ועדת הביקורת15.9.16
↑חזרה למעלה↑

……..

 

פרק 13 – משק הרכב

נהלי הטכניון - פרק 13 – משק הרכב
מס' נוהלשם נוהלמועד הפרסוםמס' מהדורהתאריך עדכון אחרוןמס' מהדורה מעודכנתשמות נספחים
13-0101הנחיות למשתמש ברכב של הטכניון או של מוסד הטכניון למחקר ופיתוח29.03.2015127.12.20162א. טופס רישום נסיעות רכב עבור רכבי טכניון שאינם צמודים
ב. טופס בקשה לאישור נהיגה ברכב הטכניון
ג. טופס פרטי תאונה (עבור כל סוגי הרכבים) - הודעה ראשונית
ד. תקנות 25, 26 לתקנות התעבורה
ה. תקנות 144- 146 לתקנות התעבורה (תאונות)
ו. הגדרת משרד התחבורה לתפקיד קצין בטיחות בתעבורה
↑חזרה למעלה↑

…..

פרק 14- הרשות למחקר פרה-קליני

נהלי הטכניון - פרק 14 - הרשות למחקר פרה קליני
מס' נוהלשם נוהלמועד הפרסוםמס' מהדורהתאריך עדכון אחרוןמס' מהדורה מעודכנתשמות נספחים
↑חזרה למעלה↑

……..

 

פרק 15 – ספריות

נהלי הטכניון - פרק 15 – ספריות
מס' נוהלשם נוהלמועד הפרסוםמס' מהדורהתאריך עדכון אחרוןמס' מהדורה מעודכנתשמות נספחים
15-0103נוהל הערכת אוספים וטיפול בהם בספריות הטכניון14.01.151
15-0105קבלה וטיפול בתרומת ספרות בספריות הטכניון21.11.161א. טופס תורם בעברית
ב. טופס תורם באנגלית
ג. נוסח מכתב תודה לתורם - עברית
ד. נוסח מכתב תודה לתורם - אנגלית
ה. נוסח מכתב דחייה לתורם - עברית ואנגלית
ו. טופס תיעוד תרומת ספרות
ז. רשימת מקורות לתרומת ספרות
15-0104רכש ספרות מקצועית על ידי ספריות יחידה באמצעות כרטיס אשראי יחידתי26.10.161א. גליון קופה קטנה
ב. דוגמא לדיווח חודשי נדרש
ג. דוגמא למדבקות הכוללות פרטי הזמנה
↑חזרה למעלה↑

…….

.

פרק 16 – פס"ק

נהלי הטכניון - פרק 16 - פס"ק
מס' נוהלשם נוהלמועד הפרסוםמס' מהדורהתאריך עדכון אחרוןמס' מהדורה מעודכנתשמות נספחים
16-0102הדרכת קרינה מייננת2.8.161
16-0201הזמנת חומרים רדיואקטיביים29.11.161א. טופס מידע להזמנת מקור רדיואקטיבי
16-0204רכישת מכשיר קרינה מייננת2.8.161
16-0302ביטול אזורי קרינה מייננת בטכניון19.7.161
16-0304רישוי אזורי קרינה מייננת19.7.161
16-0502רישום, מעקב ושינוע של מקורות רדיואקטיביים פתוחים וחתומים20.7.161א. טופס רישום מקור רדיואקטיבי חתום
↑חזרה למעלה↑

……..

 

פרק 17 – ביקורת פנים

נהלי הטכניון - פרק 17 - ביקורת פנים
מס' נוהלשם נוהלמועד הפרסוםמס' מהדורהתאריך עדכון אחרוןמס' מהדורה מעודכנתשמות נספחים
17-0103טיפול בפניות הציבור המובאות בפני מבקר הטכניון3.11.161
17-0106פרסום דו"ח ביקורת28.11.161
17-0101תהליך מקדים טרם ביצוע ביקורת פנימית27.12.161א. נוסח מכתב הפתיחה ליחידה המבוקרת
17-0104ביצוע ביקורת18.1.171
17-0105ביצוע ביקורת מעקב התקדמות19.1.171א. נוסח מכתב הפתיחה ליחידה המבוקרת
ב. מבנה דוח ביקורת מעקב התקדמות
ג. נוסח מכתב נלווה לטיוטת דוח ביקורת מעקב התקדמות
↑חזרה למעלה↑

……..

 

פרק 18 – שונות

נהלי הטכניון - פרק 18 - שונות
מס' נוהלשם נוהלמועד הפרסוםמס' מהדורהתאריך עדכון אחרוןמס' מהדורה מעודכנתשמות נספחים
↑חזרה למעלה↑