נהלי הטכניון

חיפוש נוהל –

לחיפוש ממוקד של נהלים לחץ Ctrl+F, ורשום את שם הנוהל או מספרו בחלון שנפתח למעלה

 

תוכן עניינים:

פרק 01 – ארגון, תכנון ובקרה

פרק 02 – משאבי אנוש

פרק 03 – כספים

פרק 04 – בינוי ותחזוקה

פרק 05 – קשרי ציבור

פרק 06 – סטודנטים

פרק 07 – בטיחות וביטחון

פרק 08 – לוגיסטיקה ונכסים

פרק 09 – תקשוב ומידע

פרק 10 – השקעות

פרק 11 – אקדמיה

פרק 12 – וועדות

פרק 13 – משק הרכב

פרק 14 – הרשות למחקר פרה-קליני

פרק 15 – ספריות

פרק 16 – פס"ק

פרק 17 – ביקורת פנים

פרק 18 – שונות

……..

פרק 01 – ארגון, תכנון ובקרה

נהלי הטכניון - פרק 01 - ארגון, תכנון ובקרה
מס' נוהלשם נוהלמועד הפרסוםמס' מהדורהתאריך עדכון אחרוןמס' מהדורה מעודכנתשמות נספחים
01-0101עדכון, הכנה ופרסום של נהלים והוראות מינהל
31.01.96125.01.163א. תצורת נוהל/ הוראת מנהל Pdf

ב. מבנה אוגדן הנהלים Pdf

ג. רשימת מחזיקי האוגדנים Pdf
01-0203מבנה וארגון - יחידת הביטחון01.11.161--א. תרשים המבנה הארגוני של יחידת הביטחון Pdf

ב. כתב התחייבות לדוגמא - סטודנטים Word | Pdf

ג. כתב התחייבות לדוגמא - חברי סגל, עובדים Word | Pdf
01-0301בעלי זכות חתימה בשם הטכניון09.09.15117.06.20214-
01-0302זכויות חתימה פנימיות בטכניון23.11.171--א. טופס דוגמאות חתימה Word | Pdf
01-0703הגשת הסכם לחתימת בעלי זכות חתימה בשם הטכניון21.10.20201--א. טופס הגשת הסכם לחתימה Word | Pdf
↑חזרה למעלה↑

…….

.

פרק 02 – משאבי אנוש

נהלי הטכניון - פרק 02 – משאבי אנוש
מס' נוהלשם נוהלמועד הפרסוםמס' מהדורהתאריך עדכון אחרוןמס' מהדורה מעודכנתשמות נספחים
02-0201נוהל העסקת קרובי משפחה בטכניון27.12.15103.03.20212-
02-0203החזר הוצאות נסיעה ואש"ל בארץ01.03.9914.2.102א. טופס בקשה להחזר הוצאות נסיעה ואש"ל Word | Pdf
02-0204נסיעות לחו"ל (בתפקיד/השתלמות) של עובדי טכניון (כולל עובדי סגל מנהלי בכיר)15.10.13105.03.183א. בקשה לאישור נסיעת השתלמות בחו"ל לעובדים Word | Pdf
02-0206קרן ימי מחלה29.05.17125.12.172-
02-0208הסעות עובדים03.01.171--א. מינוי סדרן הסעה Word | Pdf
02-0210נוהל כיבוד ואירוח15.06.09131.12.194א. פרוט עלויות כיבוד לאירוח בתוך הטכניון Word | Pdf
ב. פרוט עלויות לאירוח במתקני הסעדה בתוך ומחוץ לטכניון Word | Pdf
ג. טופס הוצאות אירוח Word | Pdf
ד. טופס הזמנה לארוחת צהרים קבוצתית Word | Pdf
ה. טופס הזמנה לאירוע Word | Pdf
02-0212פרסי הצטיינות01.03.99 1--א. טופס המלצה לבחירת עובד מצטיין טכניוני Word | Pdf
02-0214איסור קבלת טובות הנאה29.03.151--א. טופס דיווח קבלת טובת הנאה Word | Pdf
02-0402מינוי ממלא מקום בסגל המנהלי02.01.171---
02-0403קליטת עובד חדש בסגל המנהלי14.08.171--א. טופס קליטת עובד/ת ביחידה Word | Pdf
02-0404העסקת מתנדבים בטכניון17.08.17107.03.192א. טופס פרטים אישיים למתנדב- עברית Word | Pdf

ב. טופס פרטים אישיים למתנדב- אנגלית Word | Pdf

ג. טופס פרטי התנדבות- עברית Word | Pdf

ד. טופס פרטי התנדבות- אנגלית Word | Pdf

ה. בקשה להמשך העסקת מתנדב- עברית Word | Pdf

ו. בקשה להמשך העסקת מתנדב- אנגלית Word | Pdf
02-0405עריכת שימוע לקראת הפסקות עבודה - עובדים בסגל המנהלי (למעט עובדים קבועים)17.6.18103.03.20203א. נוסח מכתב הזמנה לשימוע Word | Pdf

ב. פרוטוקול שימוע Word | Pdf

ג. נוסח כתב ויתור על שימוע Word | Pdf

ד. נוסח מכתב שימוע בכתב Word | Pdf
02-0407תהליך הענקת קביעות לעובד בטכניון23.01.171---
02-0408ליווי עובדים בעת היעדרות ממושכת בגין חופשת מחלה07.02.171---
02-0409העסקת עובדים עם מוגבלות30.05.16107.01.192א. רשימת מקורות Pdf
02-0414נוהל העסקת סטודנטים29.10.17125.01.182א. טופס בקשה להעסקת עובדים ארעיים/סטודנטים - טכניון Word | Pdf

ב. טופס בקשה להעסקת סטודנט - מוסד הטכניון Word | Pdf

ג. חוזה לעובד ארעי בטכניון Word | Pdf

ד. מכתב תנאי העסקה לעובד בסטטוס סטודנט - מוסד הטכניון Word | Pdf

ה. זכויות ניהול רשתות ומחשבים אישיים לסטודנט Pdf

ו. טופס תזכורת הארכת מינוי - מוסד הטכניון Word | Pdf

ז. טופס דיווח נוכחות ידני - טכניון Word | Pdf

ח. טופס הודעה על סיום העסקה - עובד ארעי - טכניון Word | Pdf

ט. הסכמה לטיפול במחשב אישי ע"י סטודנט Word | Pdf
02-0501פרידה ושמירת קשר עם עובד מנהלי
פורש ו/או שפרש לגמלאות

21.05.17120.11.182-
02-0502טיפול בבקשת המשך העסקת עובדי סגל מנהלי בטכניון ובמוסד הטכניון אשר עומדים לפני פרישה30.05.161--א. טופס בקשת המשך העסקת עובד סגל מנהלי העומד לפני פרישה Word | Pdf
02-0503נוהל סיום העסקה בטכניון- לעובדים בסגל המינהלי (למעט עובדים קבועים)24.5.18128.5.192-
02-0601תגובה לצווי הזמנת מסמכים / הבאת עדים28.06.991--א. נוסח לתשובה לבית משפט Word | Pdf
02-0701פטור/החזר שכר לימוד לעובד27.02.17116.03.172א.הנחיות למתן פטור/החזר שכר לימוד לעובד Pdf

ב.הערות כלליות Pdf
02-0801נוהל טיפול במקרה של פטירת בעלי תפקידים בטכניון, בני משפחת הטכניון וסטודנטים08.01.15111.05.20212-
↑חזרה למעלה↑

……..

 

פרק 03 – כספים

נהלי הטכניון - פרק 03 - כספים
מס' נוהלשם נוהלמועד הפרסוםמס' מהדורהתאריך עדכון אחרוןמס' מהדורה מעודכנתשמות נספחים
03-0103קופה קטנה06.02.97127.05.145א. הצהרת אחריות Word | Pdf

ב. טופס פתיחת חשבון בנק Word | Pdf

ג. טופס הזמנת כרטיס אשראי Word | Pdf

ד. טופס הוצאות אירוח Word | Pdf

ה. טופס ריכוז הוצאות שלא אושרו לתשלום Word | Pdf

ו. מכתב שינוי בעלי חשבון/מורשי חתימה Word | Pdf
03-0104מילוי כרטיס עובד ובקשה להקלה ולתיאום מס על ידי המעביד (טופס 101)22.02.20211--
03-0201מדיניות רישום פחת - טכניון ומוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ10.08.171--א. טבלת קבוצות נכסים, סיווג נכסים ואחוזי פחת Pdf
03-0502פתיחה ועדכון חשבון ספק14.10.131--א. פתיחת ספק במערכת הטכניון - אגף הכספים Word | Pdf
03-0601נוהל חיוב וגבייה מלקוחות חוץ של הטכניון03.12.091--א. טופס נלווה לבקשת הוצאת חשבון ע"י אגף כספים ובקרה בטכניון Word | Pdf
↑חזרה למעלה↑

……..

 

פרק 04 – בינוי ותחזוקה

נהלי הטכניון - פרק 04 – בינוי ותחזוקה
מס' נוהלשם נוהלמועד הפרסוםמס' מהדורהתאריך עדכון אחרוןמס' מהדורה מעודכנתשמות נספחים
04-0101ניהול ופיקוח פרויקטי בינוי ותשתיות08.10.15108.05.16--
04-0402אגף בינוי ותחזוקה - התקשרויות עד 100,000 ש"ח כולל מע"מ07.01.15125.9.192א. טופס בקשה לקבלת הצעת מחיר (כולל נספח א לטופס - כתב כמויות) Word | Pdf
04-0403התקשרויות אגף בינוי ותחזוקה מבוססות
חוזה מסגרת
21.01.151--א. טבלאות סמכויות אישורי חריגים Pdf

ב. צו התחלת עבודה Word | Pdf
04-0404התקשרויות עם מתכננים02.04.15123.10.192-
↑חזרה למעלה↑

……..

 

פרק 05 – קשרי ציבור

נהלי הטכניון - פרק 05 – קשרי ציבור
מס' נוהלשם נוהלמועד הפרסוםמס' מהדורהתאריך עדכון אחרוןמס' מהדורה מעודכנתשמות נספחים
05-0101נוהל ארגון טקסים ואירועים בטכניון06.08.181--א. רשימת טקסים אקדמיים שנתיים המופקים ע"י אגף קשרי ציבור Pdf

ב. רשימת טקסים שנתיים אחרים המופקים ע"י אגף קשרי ציבור Pdf

ג. טופס מטלות לאירוע ליוזם/מפיק האירוע Word | Pdf

ד. טופס אישור השתתפות Word | Pdf

ה. טופס דיווח השתתפות ליחידת הבטיחות והביטחון על טקס/אירוע Word | Pdf
05-0102קבלת ביקורים במרכז המבקרים של הטכניון31.01.191---
05-0303טיפול בעיזבון או מסמך משפטי הנוגע לירושה13.05.151---
05-0304הכנה וטיפול בפרויקט להתרמה01.04.151--א. תרשים תהליך טיפול בפרויקט להתרמה (לא מחקר) Pdf

ב. תרשים תהליך טיפול בפרויקט להתרמה בתחום המחקר Pdf

ג. תרשים תהליך טיפול בפרויקט ש"אומץ" Pdf

ד. טופס אישור והפצת פרויקטים להתרמה Word | Pdf
↑חזרה למעלה↑

……..

 

פרק 06 – סטודנטים

נהלי הטכניון - פרק 06 – סטודנטים
מס' נוהלשם נוהלמועד הפרסוםמס' מהדורהתאריך עדכון אחרוןמס' מהדורה מעודכנתשמות נספחים
06-0103תפעול קורסי ונבחרות ספורט ע"י אס"א טכניון והממשקים עם היחידה לחינוך אקדמי לספורט בטכניון18.08.191--א. קבצי נוכחות וציונים
Word | Pdf
ב. טופס הצהרה – קורסי מתקדמים ונבחרות ספורט
Word | Pdf
06-0104טיפול באירועים התנהגותיים חריגים קיצוניים של סטודנטים בקמפוס הטכניון01.01.18117.4.192-
06-0105הגשת בקשות לקבלת התאמות לנגישות שירותי השכלה גבוהה בטכניון06.12.171--א. סוגי התאמות נגישות Pdf

ב. בקשה להתאמת נגישות אישית Word | Pdf
↑חזרה למעלה↑

……..

 

פרק 07 – ביטחון ובטיחות

נהלי הטכניון - פרק 07 – ביטחון ובטיחות
מס' נוהלשם נוהלמועד הפרסוםמס' מהדורהתאריך עדכון אחרוןמס' מהדורה מעודכנתשמות נספחים
07-0104דרישות חוק ודרישות אחרות בבטיחות17.1.161---
07-0105זיהוי הערכה ובקרת סיכוני בטיחות
22.03.1614.10.20212א. הערכת סיכונים עפ"י יחס הסתברות לחומרת פגיעה ותוצאה
Word | Pdf
ב. טופס סקר הערכת סיכונים במעבדה
Word | Pdf
07-0107נוהל טיפול בתאונות עבודה ומחלות מקצוע23.11.11120.03.122א. פגיעה בתחומי הטכניון-פנייה בזמן אמת Pdf

ב. פגיעה מחוץ לתחומי הטכניון Pdf

ג. פגיעה בתחומי הטכניון -פניה בדיעבד Pdf
07-0109ניהול תיעוד מסמכי בטיחות21.01.161---
07-0111נוהל הדרכות בטיחות16.10.11129.09.20202א. תמצית מידע בנושא בטיחות כללית לעובד החדש Word | Pdf
ב. פירוט הדרכות חובה ותדירותן לפי אוכלוסיות מקצועיות Word | Pdf
ג. טופס הדרכות פנים מעבדתיות בנושאי בטיחות במעבדה Word | Pdf
ד. On-the-bench Safety Training Form
Word | Pdf
ה. טופס הצהרת סיכונים לעובד חדש במוסד הטכניון Word | Pdf
ו. טופס הצהרת סיכונים לעובד חדש בטכניון
Word | Pdf
07-0114תפקידי וסמכויות נאמני הבטיחות האזוריים6.03.121--א. טופס דיווח חודשי נאמני בטיחות באזורים ציבוריים
Word | Pdf

ב. טופס דיווח חודשי נאמני בטיחות במעבדה Word | Pdf

ג. טופס דיווח חודשי נאמני בטיחות בתי מלאכה ומחסנים Word | Pdf
07-0115נוהל בטיחות בעבודת קבלנים26.02.12121.5.192א. טבלת הפנית הנוהל לסוגי קבלנים Pdf

ב. דף הנחיות לקבלן הנכנס לשטח הטכניון Word | Pdf

ג. הרשאת עבודה Word | Pdf

ד. היתר עבודה חמה Word | Pdf

ה. היתר כניסה למקום סגור Word | Pdf

ו. היתר עבודה בגובה Word | Pdf
07-0116נוהל מעקב אחר ציוד החייב בבדיקות תקופתיות17.01.161--א. טבלה המפרטת את תדירות הבדיקות על פי חוק Pdf

ב. תרשים הטיפול בציוד קיים Pdf

ג. טופס הודעה בדבר דיווח פעולה מתקנת (דפ"מ) Word | Pdf

ד. הודעה על מצב הציוד Word | Pdf

ה. מדבקה אדומה "פסול לשימוש" Pdf
07-0118נוהל ביצוע עבודות אש וחום04.06.12115.05.192א. טופס אישור לעבודה בחום/ אש Word | Pdf
07-0123נוהל נטרול גלאים20.06.191---
07-0131סקר הנהלה בנושא בטיחות ובריאות תעסוקתית21.01.161---
07-0150בטיחות בעבודה עם חומרים כימיים במעבדות הטכניון 30.09.2020110.08.20212א. טופס הדרכות פנים מעבדתיות בנושאי בטיחות במעבדה
Word | Pdf

ב. תוכנית בטיחות למעבדות Word | Pdf

ג. טופס החומרים המסוכנים במעבדה וסיווג חומרים כימיים לקבוצות סיכון Word | Pdf

ד. סימון סיווג קבוצות סיכון של חומרים מסוכנים Pdf

ה. כללי התנהגות נאותים במעבדה (GLP – Good Laboratory Practice)
Pdf

ו. דוגמת שלט בכניסה למעבדה
Pdf

ז. תבנית להוראות עבודה בטיחותיות, Standard Operating Procedures (SOPs)
Word | Pdf

ח. הוראות כלליות ביחס לעבודה עם חומרים כימיים
Pdf
07-0151בטיחות בעבודה עם גורמים ביולוגיים במעבדות הטכניון21.11.12122.12.20204א. רשימת מחוללי מחלות כהגדרתם בחוק הסדרת מחקרים במחוללי מחלות ביולוגיים, (שינוי התוספת לחוק) התשע"ח-2018 Pdf

ב. הוראות בטיחות לטיפול בכלים וציוד המיועדים לשימוש חוזר במעבדה Pdf

ג. הוראות בטיחות לטיפול בציוד וכלים המיועדים להעברה לתחזוקה או לתיקון Pdf

ד. הוראות לעבודה בטוחה עם גורמי סיכון מקבוצת סיכון 1 (BSL1)
Pdf

ה. הוראות בטיחות לעבודה בטוחה עם גורמי סיכון מקבוצת סיכון 2 (BSL2)
Pdf
07-0152טיפול בגלילי גזים דחוסים מעבדתיים16.02.12129.11.20205-
07-0154בטיחות לטיפול בפסולת כימית בטכניון7.4.19111.6.192א. מדבקות על בקבוקי זכוכית או פלסטיק של הפסולת הכימית Pdf

ב. טופס פניה ליחידה לסילוק פסולת כימית Pdf

ג. טבלת אי תאימות בין חומרים Pdf

ד. רשימת חומרים ציטוטוקסיים Pdf

ה. פינוי איתידיום ברומיד Pdf
07-0155איסוף, מיון, אריזה ושילוח של פסולת כימית ממחסן הפסולת הכימית בטכניון12.02.20201--א. מדבקות על בקבוקי זכוכית או פלסטיק של הפסולת הכימית Pdf

ב. טופס פניה ליחידה לסילוק פסולת כימית Word | Pdf
07-0157נוהל בטיחות בעבודה בחומרים קריאוגנים במעבדות ויחידות הטכניון21.11.12117.1.162-
07-0158בטיחות בעבודה עם דם ורקמות ממקור אנוש במעבדות הטכניון12.01.20211---
07-0159נוהל בטיחות לטיפול בפסולת ביולוגית במעבדות הטכניון21.11.121--א. מדבקה לשקיות המכילות פסולת פגרים או חלקי פגרים להשמדה Pdf
07-0160בקשה לביצוע מחקר/אחזקה של מחולל מחלה ביולוגי במעבדות הטכניון10.12.20201--א. רשימת מחוללי מחלות ביולוגיות Pdf
ב. בקשה+ תצהיר Word | Pdf
ג. נספח בטיחות Word | Pdf
ד. סיכום הטיפול בבקשת היתר להחזקה ו/או לביצוע מחקר במחולל מחלה ביולוגי Word | Pdf
ה. דחיית היתר להחזקה ו/או לביצוע מחקר במחולל מחלה ביולוגי Word | Pdf
07-0161נוהל הכנסת גורם ו/או תהליך מסוכן חדש לאזור פעילות מחקרית (נוהל שינויים)13.09.20201---
07-0202נוהל קבלת אישור יציאה לסיורים וטיולים בארץ23.08.2021115.08.20212א. טופס הנחיות לאחראי פעילות מחוץ לקמפוס
Word | Pdf
ב. הנחיות למאבטח בטיחות מחוץ לקמפוס
Word | Pdf
07-0304נוהל קיום פעילויות פומביות בשטח הטכניון22.12.10117.11.20214א. ערר על החלטת רשות ההיתר בעניין קיום פעילות פומבית בשטח הטכניון Word | Pdf
07-0305נוהל מצלמות אבטחה ומעקב בטכניון21.6.151--א. טופס בקשה להתקנת מצלמה ביחידה Word | Pdf

ב. טופס בקשה להתקנת מצלמה עבור ספקים או גורמי חוץ אחרים בטכניון Word | Pdf

ג. כתב התחייבות לשימוש ראוי ולשמירת סודיות Word | Pdf

ד. טופס בקשה לעיון בצילומים Word | Pdf
↑חזרה למעלה↑

……..

 

פרק 08 – לוגיסטיקה ונכסים

נהלי הטכניון - פרק 08 – לוגיסטיקה
מס' נוהלשם נוהלמועד הפרסוםמס' מהדורהתאריך עדכון אחרוןמס' מהדורה מעודכנתשמות נספחים
08-0104שאילת מתקנים בטכניון5.4.2016119.2.192א. בקשת גורם פנים להשאלת מתקן בטכניון Word | Pdf

ב. פירוט מתקנים ביחידות אקדמיות Pdf

ג. פירוט עלויות בסיס לחיוב גורם פנימי בהתאם לגודל המתקן היחידתי Pdf

ד. פירוט מתקנים ציבוריים והגורם האחראי בטכניון Pdf

ה. טופס בקשת גורם חוץ להשאלת מתקן בטכניון Word | Pdf

ו. הסכם השאלת מתקן בטכניון עבור גורם חוץ Word | Pdf
08-0201התקשרויות רכש עם ספקים בארץ14.05.191--א. ביצוע הליך רכש באמצעות המערכת הממוחשבת Pdf
08-0202נוהל התקשרויות רכש מספקים בחו"ל18.6.191--א. ביצוע הליך הרכש באמצעות מערכת המידע הארגונית Pdf

ב. תיאור תהליך רכש עם דרישה לקבלת מידע Pdf

ג. תיאור תהליך רכש עם מקדם יבוא Pdf

ד. טופס סיווג טובין בהזמנות חו"ל Word | Pdf

ה. טופס בקשה ליבוא / יצוא Word | Pdf

ו. טופס אישור משרד התקשורת Pdf
08-0203רכש והתקשרויות בארץ ובחו"ל לפי תקנות חובת המכרזים20.02.11108.01.20205א. סמכויות ועדת הפטור Pdf

ב. נוסח ערבות בנקאית להבטחת הצעת המציע Word | Pdf

ג. נוסח מודעה בעיתונות Pdf

ד. נוסח מודעה באינטרנט Pdf

ה. 1. פרוטוקול פתיחת תיבת המכרזים ורישום מסמכי הצעות Word | Pdf

ה. 2. פרוטוקול פתיחת הצעות מחיר Word | Pdf

ו. קווים מנחים לפניה מוקדמת לקבלת מידע Pdf

ז. נוסח נלווה לבקשה לקבלת מידע Pdf

ח. דו"ח רו"ח בודק Word | Pdf

ט. דיני עבודה Pdf
08-0204טיפול בציוד עודף7.12.09131.01.20172א. טופס הודעה על ציוד עודף ביחידה Word | Pdf

ב. טופס דיווח על השמדת ציוד עודף Word | Pdf

ג. טופס דיווח על תרומת ציוד עודף/ציוד עודף פסול Word | Pdf

ד. כללי העברות תקציביות לפני העברת ציוד Pdf

ה. טופס הצהרת פינוי זהיר Word | Pdf
08-0205השאלת ציוד לגורם חיצוני25.11.961--א. חוזה השאלת ציוד Word | Pdf

ב. אישור השאלת הציוד (להצגה בשער הטכניון) Word | Pdf

ג. נספח לחוזה השאלה – פרטי הציוד המושאל Word | Pdf
08-0206השאלת ציוד לחבר סגל/עובד/סטודנט25.11.96127.10.20214א. הוראות שימוש במחשב נייד המושאל מטעם הטכניון
Word | Pdf
08-0207טיפול בחוסר/נזק לציוד09.01.14102.12.152-
08-0208רכש ובקרה של טובין משתמש סופי11.05.091--א. טופס התחייבות בעת הזמנת טובין משתמש סופי Word | Pdf

ב. טופס התחייבות לאחר קבלת טובין משתמש סופי Word | Pdf

ג. מדבקת זיהוי לטובין משתמש סופי Pdf
08-0212רישום ובקרת ציוד27.02.11115.5.142א. דו"ח סימון ועדכון ציוד Word | Pdf

ב. דוגמא למדבקת מצאי מבוקר Pdf

ג. טופס בקשה לרישום ציוד מרכש/יבוא אישי/תרומה Word | Pdf
08-0213רכש תשומות השכלה גבוהה13.4.11128.5.194א. טופס דרישת רכישה Word | Pdf

ב. נוסח תקנה 8 Pdf

ג. נוסח פניה של מבקש אל ספקים לקבלת מידע Word | Pdf

ד. פרוטוקול ועדת רכש תשומות Word | Pdf

ה. תרשים זרימה: אישורים נדרשים ברכש תשומות השכלה גבוהה (בנוסף לחתימת ראש מנהל) Pdf
08-0215הזמנת ציוד תקשורת ועבודות תשתית28.11.16113.09.182-
08-0216נוהל הזמנות אקספרס15.01.14113.09.182-
08-0218יבוא אישי של מחשב נייד9.06.161--א. טופס בקשה לרישום ציוד Word | Pdf
08-0301ניהול ותפעול המחסן הכימי המרכזי בטכניון24.01.11120.03.194-
08-0302ניהול ותפעול המחסן הכללי בטכניון27.02.111---
↑חזרה למעלה↑

……..

 

פרק 09 – תקשוב ומידע

נהלי הטכניון - פרק 09 – תקשוב ומידע
מס' נוהלשם נוהלמועד הפרסוםמס' מהדורהתאריך עדכון אחרוןמס' מהדורה מעודכנתשמות נספחים
09-0103נוהל טיפול ברישיונות והרשאות משתמשים במערכת SAP17.05.12120.06.183א. דוגמא של טופס פתיחת/החלפת משתמש במערכת helpdesk Pdf

ב. דוגמא של טופס הוספת/שינוי הרשאה במערכת Pdf

ג. דוגמא של טופס הרשאות לתקציבנים Pdf
09-0104נוהל פיתוח פרויקט מטמון (SAP)20.06.121--א. תרשים תהליך בקשת שינוי Pdf

ב. שלבים/תפקידים/נושאים במערכת Pdf

ג. טופס בקשה לשינוי Word | Pdf

ד. טופס בדיקות Word | Pdf
09-0105נוהל שימוש בשירותי מיקור חוץ (outsourcing) לעיבוד מידע11.03.13121.11.183א. טופס בקשה להוצאת מאגר מידע או חלק ממנו לגוף חיצוני Word | Pdf
09-0106נוהל טיפול במאגרי מידע המחויבים ברישום בטכניון07.05.141--א. טופס דיווח על מאגר מידע Word | Pdf
09-0201נוהל תגובה לאירועי אבטחת מידע 04.02.20211--א. דוגמאות לאירועי אבטחת מידע Pdf

ב. דגשים לטיפול באירועי אבטחה ספציפיים Pdf

ג. פירוט הצעדים הנדרשים לתגובה וטיפול באירועי אבטחת מידע Pdf
09-0301נוהל אבטחת מידע06.10.111---
09-0302נוהל פתיחת שירותים בחומת אש04.06.12118.06.183א. טופס בקשה לפתיחת שירותים ב"חומת אש" (Firewall) Pdf
09-0303נוהל הדרכות ומודעות לנושאי אבטחת מידע28.01.131--א. טופס הצהרה למשתמש מחשב Word | Pdf
09-0304נוהל טיפול ברשימות תפוצה אלקטרוניות בטכניון14.08.141---
09-0402נוהל ביצוע חוק חופש המידע07.12.08110.02.153א. טופס מס' 1- דרישה לתשלום אגרת בקשה Word | Pdf

ב. טופס מס' 2- הודעה על סכום גבוה של אגרות טיפול והפקה Word | Pdf

ג. טופס מס' 3- הודעה לצד שלישי שנתבקש מידע שמסירתו עלולה לפגוע בו Word | Pdf

ד. טופס מס' 4- הודעה לצד שלישי על ההחלטה לדחות את עמדתו Word | Pdf

ה. טופס מס' 5- מסירת הודעה למבקש על החלטה למסור מידע Word | Pdf

ו. טופס מס' 6- מסירת הודעה למבש על החלטה לדחות בקשה למידע Word | Pdf

ז. תרשים 1- הפעלת חוק חופש המידע Pdf

ח. תרשים 2- גילוי מידע- סייגים על פי חוק מוסדות להשכלה גבוהה
Pdf
09-0503נוהל סיסמאות במערכות מחשוב בטכניון21.11.18114.05.192א. החרגות Pdf
09-0504איסור שימוש בנתבים אלחוטיים וחיבורי תקשורת עצמאיים בקמפוס הטכניון08.12.191---
↑חזרה למעלה↑

……..

 

פרק 10 – השקעות

נהלי הטכניון - פרק 10 – נכסים
מס' נוהלשם נוהלמועד הפרסוםמס' מהדורהתאריך עדכון אחרוןמס' מהדורה מעודכנתשמות נספחים
10-0101השקעות - ניהול, ביצוע ובקרה23.6.161---
↑חזרה למעלה↑

……..

 

פרק 11 – אקדמיה

נהלי הטכניון - פרק 11 – אקדמיה
מס' נוהלשם נוהלמועד הפרסוםמס' מהדורהתאריך עדכון אחרוןמס' מהדורה מעודכנתשמות נספחים
11-0101אישור כנסים אקדמיים06.09.11126.2.193א. טופס בקשה לעריכת כנס Word | Pdf

ב. טופס הצעת תקציב לכנס Word | Pdf
11-0105קרן לקשרי מדע בינלאומיים לחברי סגל אקדמי בכיר בטכניון21.2.2017101.05.20224א. טופס דו"ח ניצול כספי קקמ"ב Word | Pdf

ב. בקשה להעברת כספים מקקמ"ב למוסד הטכניון לצרכי הוצאות מחקר ע"פ נוהל קקמ"ב, סעיף 5.4.8 Word | Pdf
11-0106נוהל זכויות וחובות בנוגע לציוד חבר סגל עוזב או מצטרף לטכניון08.12.15113.01.20212-
11-0107נוהל השאלת ערכות שמע לסטודנטים, עובדים ואורחים בטכניון16.02.18107.05.182א. אישור זכאות קבלת ערכת שמע לסטודנט Word | Pdf

ב. טופס אישור קבלת ערכת/עזרי שמע Word | Pdf

ג. טופס אישור החזרת ערכת שמע Word | Pdf

ד. טופס השאלת אביזרי שמע לאירועים Word | Pdf

ה. טופס אישור החזרת אביזרי שמע לאירועים (עבור מארגן האירוע) Word | Pdf

ו. טבלת אולמות מונגשים בקמפוס הטכניון (מעודכן לתחילת 2018) Pdf
↑חזרה למעלה↑

……..

 

פרק 12 – וועדות

נהלי הטכניון - פרק 12 – וועדות
מס' נוהלשם נוהלמועד הפרסוםמס' מהדורהתאריך עדכון אחרוןמס' מהדורה מעודכנתשמות נספחים
12-0102וועדת מעקב ביצוע פרויקטים14.02.11109.09.152-
12-0103ועדת השקעות8.05.12130.5.192א. דיווח לוועדה Word | Pdf

ב. טופס התחייבות Word | Pdf
12-0104פעולת ועדת הבטיחות בטכניון04.06.121---
12-0105ועדת הביקורת15.9.161---
↑חזרה למעלה↑

……..

 

פרק 13 – משק הרכב

נהלי הטכניון - פרק 13 – משק הרכב
מס' נוהלשם נוהלמועד הפרסוםמס' מהדורהתאריך עדכון אחרוןמס' מהדורה מעודכנתשמות נספחים
13-0101הנחיות למשתמש ברכב של הטכניון או של מוסד הטכניון למחקר ופיתוח29.03.2015127.12.20162א. טופס רישום נסיעות רכב עבור רכבי טכניון שאינם צמודים Pdf

ב. טופס בקשה לאישור נהיגה ברכב הטכניון Word | Pdf

ג. טופס פרטי תאונה (עבור כל סוגי הרכבים) - הודעה ראשונית Word | Pdf

ד. תקנות 25, 26 לתקנות התעבורה Pdf

ה. תקנות 144- 146 לתקנות התעבורה (תאונות) Pdf

ו. הגדרת משרד התחבורה לתפקיד קצין בטיחות בתעבורה Pdf
↑חזרה למעלה↑

…..

פרק 14- הרשות למחקר פרה-קליני

נהלי הטכניון - פרק 14 - הרשות למחקר פרה קליני
מס' נוהלשם נוהלמועד הפרסוםמס' מהדורהתאריך עדכון אחרוןמס' מהדורה מעודכנתשמות נספחים
14-0101נוהל בטיחות בעבודה ברשות למחקר פרה-קליני בטכניון22.02.2018123.05.20212א. טבלת הדרכות
Word | Pdf
ב. טופס הצהרה רפואית לעובדים במחקר בבע"ח
Word | Pdf
ג. טופס Health Declaration of Research Employees Working with Animals
Word | Pdf
14-0102טיפול בצורכי מחקר המשלבים בעלי חיים7.05.2019115.09.20202א. טופס בקשה לצרכי מחקר
Word | Pdf
14-0103אישור עבודה עם בעלי חיים לצרכי מחקר במעבדות חוץ13.01.2020102.02.20223א. טופס בקשה לאישור עבודה בבעלי חיים במעבדות החוץ Word | Pdf
א.1 אפיון הזן Word | Pdf
א.2 ריכוז אישורי היתרים לביצוע מחקרים Word | Pdf
ב. טופס הצהרת בריאות לעובד ברשות למחקר פרה קליני Word | Pdf
ג. טופס הדרכה והסמכת חוקר חדש Word | Pdf
14-0104אחריות חוקר ראשי בביצוע מחקרים בבעלי- חיים23.06.20211---
↑חזרה למעלה↑

……..

 

פרק 15 – ספריות

נהלי הטכניון - פרק 15 – ספריות
מס' נוהלשם נוהלמועד הפרסוםמס' מהדורהתאריך עדכון אחרוןמס' מהדורה מעודכנתשמות נספחים
15-0103נוהל הערכת אוספים וטיפול בהם בספריות הטכניון14.01.151---
15-0104רכש ספרות מקצועית על ידי ספריות יחידה באמצעות כרטיס אשראי יחידתי26.10.161--א. גליון קופה קטנה Word | Pdf

ב. דוגמא לדיווח חודשי נדרש Word | Pdf

ג. דוגמא למדבקות הכוללות פרטי הזמנה Word | Pdf
15-0105קבלה וטיפול בתרומת ספרות בספריות הטכניון21.11.161--א. טופס תורם בעברית Word | Pdf

ב. טופס תורם באנגלית Word | Pdf

ג. נוסח מכתב תודה לתורם - עברית Word | Pdf

ד. נוסח מכתב תודה לתורם - אנגלית Word | Pdf

ה. נוסח מכתב דחייה לתורם - עברית ואנגלית Word | Pdf

ו. טופס תיעוד תרומת ספרות Word | Pdf

ז. רשימת מקורות לתרומת ספרות Pdf
↑חזרה למעלה↑

…….

.

פרק 16 – פס"ק

נהלי הטכניון - פרק 16 - פס"ק
מס' נוהלשם נוהלמועד הפרסוםמס' מהדורהתאריך עדכון אחרוןמס' מהדורה מעודכנתשמות נספחים
16-0102הדרכת קרינה מייננת2.8.161---
16-0103נוהל בדיקות רפואיות וקבלת סטטוס 'עובד קרינה'21.11.18103.11.20202א. טופס אישי לעובד קרינה חדש Word | Pdf

ב. חובות עובד קרינה ומידע נוסף Word | Pdf

ג. טופס הזימון לבדיקות רפואיות Word | Pdf

ד. טופס עובד קרינה- עדכון סטטוס Word | Pdf

ה. שלילת סטטוס עובד קרינה Word | Pdf
16-0201הזמנת חומרים רדיואקטיביים29.11.161--א. טופס מידע להזמנת מקור רדיואקטיבי Word | Pdf
16-0204רכישת מכשיר קרינה מייננת2.8.161---
16-0302ביטול אזורי קרינה מייננת בטכניון17.7.161---
16-0304רישוי אזורי קרינה מייננת17.7.161---
16-0502רישום, מעקב ושינוע של מקורות רדיואקטיביים פתוחים וחתומים19.7.161--א. טופס רישום מקור רדיואקטיבי חתום Word | Pdf
↑חזרה למעלה↑

……..

 

פרק 17 – ביקורת פנים

נהלי הטכניון - פרק 17 - ביקורת פנים
מס' נוהלשם נוהלמועד הפרסוםמס' מהדורהתאריך עדכון אחרוןמס' מהדורה מעודכנתשמות נספחים
17-0101תהליך מקדים טרם ביצוע ביקורת פנימית27.12.161--א. נוסח מכתב הפתיחה ליחידה המבוקרת Word | Pdf
17-0103טיפול בפניות הציבור המובאות בפני מבקר הטכניון3.11.161---
17-0104ביצוע ביקורת18.1.171---
17-0105ביצוע ביקורת מעקב התקדמות19.1.171--א. נוסח מכתב הפתיחה ליחידה המבוקרת Word | Pdf

ב. מבנה דוח ביקורת מעקב התקדמות Word | Pdf

ג. נוסח מכתב נלווה לטיוטת דוח ביקורת מעקב התקדמות Word | Pdf
17-0106פרסום דו"ח ביקורת28.11.161---
↑חזרה למעלה↑

……..

 

פרק 18 – שונות

נהלי הטכניון - פרק 18 - שונות
מס' נוהלשם נוהלמועד הפרסוםמס' מהדורהתאריך עדכון אחרוןמס' מהדורה מעודכנתשמות נספחים
18-0103התאמות הנגשה באירועים בטכניון14.6.18---א. טופס אישור השתתפות Word | Pdf
Accessibility Services Request Form
Word | Pdf

ב. טבלה מרכזת להיערכות הנגשה לקראת אירוע בטכניון Pdf

ג. סמלילים (לוגו) מרכזיים Pdf

ד. התאמות הנגישות למידע הנדרשות על פי התקנות Pdf

ה. כיסא נגיש Pdf

ו. שולחן נגיש Pdf

ז. כמות חניות נגישות Pdf

ח. הנחיות שילוט - מפרט שלטים Pdf
↑חזרה למעלה↑